Liên danh T&T Group và Orsted hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Liên danh T&T Group và Orsted hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Để Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Để Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia