Tiếp nhận trang thiết bị y tế do Bộ Quốc phòng Australia trao tặng

Tiếp nhận trang thiết bị y tế do Bộ Quốc phòng Australia trao tặng

Quân khu 9 bàn giao trang thiết bị cho các đơn vị y tế

Quân khu 9 bàn giao trang thiết bị cho các đơn vị y tế

Tạo cơ chế để quản lý hiệu quả trang thiết bị y tế

Tạo cơ chế để quản lý hiệu quả trang thiết bị y tế

Trao tặng quà, học bổng và trang thiết bị y tế tại Côn Đảo

Trao tặng quà, học bổng và trang thiết bị y tế tại Côn Đảo

Bãi bỏ 16/30 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế, tăng cường quản lý giá từ năm 2022

Bãi bỏ 16/30 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế, tăng cường quản lý giá từ năm 2022