Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: Kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi tăng trưởng

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống : Kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi tăng trưởng