Vietnam Airlines và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Vietnam Airlines và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Năm 2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phấn đấu tăng 23% về doanh thu

Năm 2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phấn đấu tăng 23% về doanh thu