Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Ấm áp, nghĩa tình “Tết quân-dân”

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Ấm áp, nghĩa tình “Tết quân-dân

Tết thắm tình quân dân

Tết thắm tình quân dân

Tết hải đảo ấm tình quân dân

Tết hải đảo ấm tình quân dân

Ấm áp nghĩa tình “Tết quân dân”

Ấm áp nghĩa tình “Tết quân dân

Quân khu 5: Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân

Quân khu 5: Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân

Thắm tình quân dân qua Chương trình

Thắm tình quân dân qua Chương trình "Tết hải đảo"

Chương trình “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân”

Chương trình “Xuân khu 5 đoàn kết – Tết thắm tình quân dân

Tâm tình - Kiến nghị: Đong đầy tình cảm quân-dân

Tâm tình - Kiến nghị: Đong đầy tình cảm quân-dân

Tình quân dân ấm áp ở Trà Cổ

Tình quân dân ấm áp ở Trà Cổ

Diễn đàn chủ nhật: Xuân ấm tình quân dân

Diễn đàn chủ nhật: Xuân ấm tình quân dân