Công tác tăng gia, sản xuất ở Tổng cục Hậu cần: Đầu tư hiệu quả gắn với hiện đại hóa

Công tác tăng gia, sản xuất ở Tổng cục Hậu cần: Đầu tư hiệu quả gắn với hiện đại hóa

Binh chủng Công binh: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Binh chủng Công binh: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Tăng gia sản xuất trên đảo

Tăng gia sản xuất trên đảo

Điểm sáng về tăng gia sản xuất

Điểm sáng về tăng gia sản xuất

Trung đoàn 218 - điển hình mẫu trong tăng gia sản xuất

Trung đoàn 218 - điển hình mẫu trong tăng gia sản xuất

Nỗ lực vượt khó tăng gia sản xuất

Nỗ lực vượt khó tăng gia sản xuất

“Điểm sáng” trong tăng gia, sản xuất

“Điểm sáng” trong tăng gia, sản xuất

Hiệu quả từ tăng gia sản xuất ở Lữ đoàn 101

Hiệu quả từ tăng gia sản xuất ở Lữ đoàn 101

Hiệu quả từ tổ chức tăng gia sản xuất khoa học

Hiệu quả từ tổ chức tăng gia sản xuất khoa học

Chủ động tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Chủ động tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Chủ động tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội

Chủ động tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội