Trung đoàn 1, Sư đoàn 324: Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trung đoàn 1, đoàn 324: Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ấm tình đồng đội trong “ngôi nhà chung” ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

Ấm tình đồng đội trong “ngôi nhà chung” ở Trung đoàn 3, đoàn 324

Sư đoàn 324 chuẩn bị chu đáo công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

đoàn 324 chuẩn bị chu đáo công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

Sư đoàn 324, Quân khu 4 sẵn sàng cho mùa huấn luyện năm 2024

đoàn 324, Quân khu 4 sẵn sàng cho mùa huấn luyện năm 2024

Diễn tập thực binh, bắn đạn thật của Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Kiểm nghiệm thực tế, sát tình huống chiến tranh công nghệ cao

Diễn tập thực binh, bắn đạn thật của đoàn 324 (Quân khu 4): Kiểm nghiệm thực tế, sát tình huống chiến tranh công nghệ cao

Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) chú trọng công tác tuyên truyền

Trung đoàn 1 ( đoàn 324, Quân khu 4) chú trọng công tác tuyên truyền