Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ ở Sư đoàn 312

Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ ở đoàn 312

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra toàn diện Sư đoàn 312

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra toàn diện đoàn 312

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 312

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở đoàn 312

Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 sơ kết 3 năm Kết luận số 01 Nghị quyết số 847

đoàn 312, Quân đoàn 12 sơ kết 3 năm Kết luận số 01 Nghị quyết số 847

Khối các cơ quan Sư đoàn 312 ra quân huấn luyện năm 2024

Khối các cơ quan đoàn 312 ra quân huấn luyện năm 2024

Không khí chuẩn bị đón Tết ở Sư đoàn 312

Không khí chuẩn bị đón Tết ở đoàn 312

"Sáng-xanh-sạch-đẹp" ở Trung đoàn 165, đoàn 312 (Quân đoàn 12)

Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) học tập, làm theo Bác

Trung đoàn 141, đoàn 312 (Quân đoàn 1) học tập, làm theo Bác