Hàn Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng 2014

Hàn Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng 2014

Hàn Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng 2014

Hàn Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng 2014

Nhật Bản công bố Sách Trắng về quốc phòng năm 2014.

Nhật Bản công bố Sách Trắng về quốc phòng năm 2014.

Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2013

Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2013

Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2013

Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2013

Những điểm mới trong Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc

Những điểm mới trong Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc

Những điểm mới trong Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc

Những điểm mới trong Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc