Đảng ủy Quân đoàn 1 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Đảng ủy Quân đoàn 1 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1): Luyện quân qua diễn tập

đoàn 312 (Quân đoàn 1): Luyện quân qua diễn tập

Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống

Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống "Thần tốc - Quyết thắng" của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng

Ngày 28-8-1949: Ngày truyền thống Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

Ngày 28-8-1949: Ngày truyền thống Sư đoàn 308, Quân đoàn 1