Quân đoàn 1 thực hành thao diễn ứng phó thảm họa cháy rừng

Quân đoàn 1 thực hành thao diễn ứng phó thảm họa cháy rừng

Quân khu 1 kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Lữ đoàn pháo binh 382

Quân khu 1 kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Lữ đoàn pháo binh 382