Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành từ trần

Phó thủ tướng Chính phủ Văn Thành từ trần