Năm 2023, nhập khẩu ô tô của Việt Nam giảm 32%

Năm 2023, nhập khẩu ô của Việt Nam giảm 32%

Số lượng ô tô nhập khẩu 11 tháng giảm 26,6%

Số lượng ô nhập khẩu 11 tháng giảm 26,6%

14.457 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 1-2023

14.457 ô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 1-2023

14.360 xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7

14.360 xe ô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7