Cuộc họp Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng, quân sự Việt Nam-Indonesia lần thứ 4

Cuộc họp Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng, quân sự Việt Nam-Indonesia lần thứ 4