50 năm giữ hồn tinh hoa âm nhạc và nhạc cụ dân tộc

50 năm giữ hồn tinh hoa âm nhạcnhạc cụ dân tộc