Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Đồng thuận, thống nhất cao trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Đồng thuận, thống nhất cao trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Tiếp tục đổi mới hoạt động Viện Kiểm sát đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Tiếp tục đổi mới hoạt động Viện Kiểm sát đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị lấy ý kiến các tỉnh, thành phố phía Nam góp ý Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị lấy ý kiến các tỉnh, thành phố phía Nam góp ý Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy khu vực miền Trung vào Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy khu vực miền Trung vào Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc góp ý vào dự thảo đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc góp ý vào dự thảo đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền