Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Không lợi dụng dịch bệnh để thực hiện mưu đồ chính trị

Không lợi dụng dịch bệnh để thực hiện mưu đồ chính trị