Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023