Đấu giá ba băng tần để triển khai mạng 4G và 5G tại Việt Nam

Đấu giá ba băng tần để triển khai mạng 4G và 5G tại Việt Nam

Mạng 4G, 5G sẽ thay thế internet cố định?

Mạng 4G, 5G sẽ thay thế internet cố định?