Lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương): Đẩy mạnh thi đua, đột phá vào nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập

Lực lượng trang thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương): Đẩy mạnh thi đua, đột phá vào nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập

Tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc

Tổ chức Cuộc thi báo chí “Lực lượng trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc

Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Thi đua tiếp bước chiến sĩ Điện Biên

Lực lượng trang Quân khu 4: Thi đua tiếp bước chiến sĩ Điện Biên