Cục Quân huấn kiểm tra công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 171

Cục Quân huấn kiểm tra công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 171