Hội nghị Tổng kết và công bố giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIII-năm 2021

Hội nghị Tổng kết và công bố giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIII-năm 2021