Bí thư đoàn xã 16 lần hiến máu tình nguyện

Bí thư đoàn xã 16 lần hiến máu tình nguyện

Bác sĩ trẻ 53 lần hiến máu tình nguyện

Bác sĩ trẻ 53 lần hiến máu tình nguyện

Thư về tòa soạn: Cán bộ trạm ra-đa 16 lần hiến máu tình nguyện

Thư về tòa soạn: Cán bộ trạm ra-đa 16 lần hiến máu tình nguyện

Nhân viên y tế 16 lần hiến máu tình nguyện

Nhân viên y tế 16 lần hiến máu tình nguyện

Công chức 30 lần hiến máu tình nguyện

Công chức 30 lần hiến máu tình nguyện

Chiến sĩ mới 11 lần hiến máu tình nguyện

Chiến sĩ mới 11 lần hiến máu tình nguyện

Thành viên tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện

Thành viên tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện