Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh-Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh-Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng ''Giải thưởng Hồ Chí Minh'', ''Giải thưởng Nhà nước'' về văn học, nghệ thuật năm 2021

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng ''Giải thưởng Hồ Chí Minh'', ''Giải thưởng Nhà nước'' về văn học, nghệ thuật năm 2021