Tỉnh Đắk Nông rút kinh nghiệm công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên năm 2023

Tỉnh Đắk Nông rút kinh nghiệm công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên năm 2023

Sư đoàn 8 (Quân khu 9): Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, chất lượng

Sư đoàn 8 (Quân khu 9): Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, chất lượng

Sẽ xem xét điều chỉnh các mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên

Sẽ xem xét điều chỉnh các mức hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên

Nâng cao hiệu quả huấn luyện dự bị động viên ở Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3)

Nâng cao hiệu quả huấn luyện dự bị động viên ở Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3)