Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đoàn Trinh sát số 1 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Đoàn Trinh sát số 1 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Đoàn Trinh sát số 1 cứu thành công ngư dân bị nạn trong đêm

Đoàn Trinh sát số 1 cứu thành công ngư dân bị nạn trong đêm