Đoàn Nghi lễ Quân đội tổ chức Hội thi tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam

Đoàn Nghi lễ Quân đội tổ chức Hội thi tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam

Đoàn Nghi lễ Quân đội rút kinh nghiệm về công tác quản lý tư tưởng quân nhân

Đoàn Nghi lễ Quân đội rút kinh nghiệm về công tác quản lý tư tưởng quân nhân

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn thăm và kiểm tra tại Đoàn Nghi lễ Quân đội

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn thăm và kiểm tra tại Đoàn Nghi lễ Quân đội

Giao thừa ở Đoàn Nghi lễ Quân đội

Giao thừa ở Đoàn Nghi lễ Quân đội