Đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền điều trị

Đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền điều trị

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu thành công ngư dân bị giảm áp

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu thành công ngư dân bị giảm áp