Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực

Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực

Thành phố Thanh Hóa phát triển đảng viên trong dân quân thường trực

Thành phố Thanh Hóa phát triển đảng viên trong dân quân thường trực

Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi

Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi

Rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động Hải đội dân quân thường trực

Rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động Hải đội dân quân thường trực