Nữ dân quân cơ động luyện giỏi, công tác tốt

Nữ dân quân động luyện giỏi, công tác tốt

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho dân quân cơ động

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho dân quân động

TP Thanh Hóa: Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022

TP Thanh Hóa: Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân động năm 2022