Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho dân quân cơ động

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho dân quân động

TP Thanh Hóa: Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022

TP Thanh Hóa: Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân động năm 2022