Hội thảo ARF lần thứ năm về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Hội thảo ARF lần thứ năm về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”