Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước