Tiểu đoàn 6.888-Đơn vị phụ nữ Mỹ gốc Phi duy nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: Kỳ 2: Vinh danh “những chiến binh vô hình” (tiếp theo và hết)

Tiểu đoàn 6.888-Đơn vị phụ nữ Mỹ gốc Phi duy nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: Kỳ 2: Vinh danh “những chiến binh vô hình” (tiếp theo và hết)