Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức đối thoại dân chủ

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức đối thoại dân chủ

Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến pháp luật về biển đảo

Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến pháp luật về biển đảo

Vùng Cảnh sát biển 2: “Lo cho dân như lo cho mình”

Vùng Cảnh sát biển 2: “Lo cho dân như lo cho mình”

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thực túc binh cường ở Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2

Thực túc binh cường ở Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2

Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân Bình Định

Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân Bình Định