Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Bộ lệnh TP Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII