Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Tổ chức 29 lớp tập huấn cho hơn 1.880 lượt cán bộ giảng dạy chính trị

Bộ lệnh Thủ đô Nội: Tổ chức 29 lớp tập huấn cho hơn 1.880 lượt cán bộ giảng dạy chính trị

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Chú trọng định hướng tư tưởng cho bộ đội trên không gian mạng

Bộ lệnh Thủ đô Nội: Chú trọng định hướng tưởng cho bộ đội trên không gian mạng

Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Giáo dục, huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ

Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ lệnh Thủ đô Nội: Giáo dục, huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Chiến thắng

Bộ lệnh Thủ đô Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Chiến thắng " Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh đổi mới tư duy về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Bộ lệnh Thủ đô Nội đẩy mạnh đổi mới duy về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế tại Bộ lệnh Thủ đô Nội