Binh chủng Tăng thiết giáp tập huấn công tác tuyên truyền năm 2023

Binh chủng Tăng thiết giáp tập huấn công tác tuyên truyền năm 2023

Binh chủng Tăng thiết giáp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Binh chủng Tăng thiết giáp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8