Binh chủng Đặc công tổng kết công tác quần chúng năm 2022

Binh chủng Đặc công tổng kết công tác quần chúng năm 2022

Binh chủng Đặc công tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Binh chủng Đặc công tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Đảng ủy Binh chủng Đặc công: Tăng cường huấn luyện đối kháng, nâng cao kỹ năng chiến đấu

Đảng ủy Binh chủng Đặc công: Tăng cường huấn luyện đối kháng, nâng cao kỹ năng chiến đấu