Bệnh viện E: Bảo đảm công tác chăm sóc bệnh nhân trong dịp Tết

Bệnh viện E: Bảo đảm công tác chăm sóc bệnh nhân trong dịp Tết

Bệnh viện E đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào hoạt động