Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương lớn về công tác dân vận

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương lớn về công tác dân vận