“3 tiếng nổ” an toàn ở Sư đoàn 316, Quân khu 2

3 tiếng nổ” an toàn ở Sư đoàn 316, Quân khu 2

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Bình tĩnh, tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ”

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Bình tĩnh, tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ

Chiến sĩ mới tự tin thực hành “3 tiếng nổ”

Chiến sĩ mới tự tin thực hành “3 tiếng nổ

Luyện “3 tiếng nổ” ở Lữ đoàn 168

Luyện “3 tiếng nổ” ở Lữ đoàn 168

Thêm can trường, bản lĩnh qua “3 tiếng nổ”

Thêm can trường, bản lĩnh qua “3 tiếng nổ