Đô-ha đã yêu cầu ICAO sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Chicago năm 1944 để xử lý bất đồng. Theo các nguồn tin thân cận, Ca-ta dự kiến sẽ họp riêng với các thành viên hội đồng và Chủ tịch ICAO và các cuộc đàm phán sẽ kéo dài trong 2 ngày. Điều 84 của Công ước Chicago quy định rằng, nếu 2 quốc gia không thể giải quyết tranh chấp liên quan đến Công ước Chicago thông qua đàm phán thì có thể yêu cầu Hội đồng giải quyết.

TTXVN