Trên tinh thần của hội nghị, cuối tháng 9-1948, lãnh đạo và thủ trưởng Cục Chính trị phát động phong trào thi đua xây dựng "Cơ quan kiểu mẫu và thi đua ái quốc". Các phòng, ban trong cục đăng ký thực hiện xuất sắc 4 nội dung chính: “Làm hết chức trách, nhiệm vụ; tổ chức cơ quan ngăn nắp, khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể; làm việc khẩn trương với tác phong thời chiến; cán bộ, nhân viên nhiệt tình, hăng say công tác, ham học hỏi về chính trị, văn hóa, chuyên môn”.

Thực hiện phong trào thi đua trong toàn cơ quan Cục Chính trị, mọi sinh hoạt tập thể được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia tích cực. Các phòng, ban tổ chức các nhóm huấn luyện giúp cán bộ, nhân viên nghiên cứu, học hỏi; mở các lớp văn hóa dành cho những cán bộ, nhân viên chưa có điều kiện học tập; tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Phong trào tạo cho cán bộ, nhân viên ý thức làm việc mới, đồng thời cải tiến phương pháp làm việc của cơ quan, động viên mọi người hào hứng, hăng say làm việc.

Giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc, dù cuộc sống và điều kiện công tác còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng bao trùm toàn cơ quan Cục Chính trị là một bầu không khí vui tươi, lạc quan, đậm đà tình đồng chí, đồng đội. Bầu không khí đó là nhân tố hết sức quan trọng giúp cán bộ, nhân viên trong cục phấn đấu hết mình, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Trung ương Quân ủy, Bộ Tổng chỉ huy giao. Từ cuối năm 1948 đến đầu năm 1950, Cục Chính trị đã biên soạn, xuất bản 58 tài liệu học tập chính trị, 12 tài liệu học tập văn hóa, 50 tài liệu bồi dưỡng về Đảng và CTĐ. Cùng với đó, cục đã ban hành gần một trăm chỉ thị, văn bản hướng dẫn tổng kết thực tiễn trên tất cả các mặt CTĐ, CTCT để chỉ đạo thống nhất toàn quân; chỉ đạo, hướng dẫn và giúp các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Từ năm 1948 đến năm 1950, toàn quân đã mở được 865 lớp học chính trị, văn hóa, chuyên môn cho gần 26.700 học viên từ cán bộ tiểu đội đến tiểu đoàn; tổ chức 67 lớp học văn hóa và bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 4.740 đảng viên; 69 lớp bồi dưỡng cho hơn 1.730 tổ trưởng đảng; 40 lớp học cho hơn 410 bí thư chi bộ và liên chi ủy về lý luận và nghiệp vụ CTĐ.

Phong trào thi đua của cơ quan Cục Chính trị thực sự đạt kết quả thiết thực trong xây dựng đơn vị vững mạnh và làm tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược giúp Trung ương Quân ủy, Bộ Tổng chỉ huy về CTĐ, CTCT trong kháng chiến.

QUANG THẮNG