Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Bộ Quốc phòng (BQP), tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, khách quý, các tập thể, các tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển khoa học, kỹ thuật. Người khẳng định: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật”. Với thanh niên, Bác luôn căn dặn phải phát huy vai trò, khả năng sáng tạo vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”; “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”; thanh niên phải “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Bác cũng luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội ngũ trí thức, các nhà khoa học. Những năm đầu kháng chiến, theo lời kêu gọi của Bác, nhiều nhà khoa học đã về nước, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại chương trình. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng, Nhà nước ta luôn coi việc phát triển KHCN là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời chỉ rõ: “Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nghiên cứu, KHCN; công tác khoa học quân sự trong quân đội, trong đó có hoạt động Giải thưởng TTST, luôn được QUTƯ, BQP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự, khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, khoa học hậu cần, y dược học quân sự... 

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, xây dựng chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng; đồng thời cung cấp thêm những luận cứ khoa học để Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP có chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự của toàn quân, hoạt động Giải thưởng TTST là một điểm sáng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ quân đội phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa nhiệt huyết và khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học.

Qua theo dõi các đề tài, sáng kiến trưng bày cũng như phóng sự tổng kết giải thưởng lần thứ 22 và các báo cáo điển hình, tôi vui mừng nhận thấy các công trình tham gia giải thưởng có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng các công trình đều bám sát thực tiễn, nhiều công trình có tính đột phá, nghiên cứu công phu, nghiêm túc; nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở và ứng dụng thiết thực trong thực tiễn.

Đặc biệt, sáng nay, Chủ tịch nước đã chủ trì trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai công trình nghiên cứu của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Đây là những sản phẩm tiêu biểu, thành quả lao động sáng tạo của tuổi trẻ quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển KHCN thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo BQP, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, tập thể tác giả đạt thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 22; đồng thời đánh giá cao Hội đồng giải thưởng các cấp và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Giải thưởng TTST.

Thưa các đồng chí!

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Nhiệm vụ xây dựng quân đội có sự bổ sung, phát triển mới; đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tình hình, nhiệm vụ trên, đòi hỏi toàn quân phải nỗ lực phấn đấu trong đó có lĩnh vực khoa học quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học của toàn quân cũng như hoạt động Giải thưởng TTST.

Để thực hiện điều đó, tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ toàn quân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, QUTƯ, BQP; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng c­ường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; coi phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực để xây dựng quân đội hiện đại, trong đó tuổi trẻ quân đội là một trong những lực lượng chủ chốt để phát triển khoa học quân sự và ứng dụng KHCN vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng của đất nước.

Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan khoa học quân sự, tổ chức đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động Giải thưởng TTST. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, động viên, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để thanh niên quân đội tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải hướng sáng tạo của tuổi trẻ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội và góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của bộ đội; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tuổi trẻ nghiên cứu khoa học; kịp thời biểu dương, khen thưởng và quan tâm, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN.

Ba là, Hội đồng giải thưởng và các cơ quan thành viên hội đồng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động để giải thưởng phát triển sâu rộng, bền vững; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Thông tư số 164 của BQP về tổ chức và hoạt động của giải thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội để nâng cao chất lượng, uy tín của giải thưởng.

Bốn là, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong tuổi trẻ cơ quan, đơn vị mình; phấn đấu lần tổng kết, trao giải thưởng năm 2023 và những năm tiếp theo có nhiều đơn vị tham gia hơn, với nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao, giá trị thực tiễn phong phú và đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Năm là, các đồng chí được nhận giải và vinh danh hôm nay cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội tham gia nghiên cứu khoa học, cùng nhau phấn đấu có nhiều sản phẩm mới được ứng dụng vào thực tiễn thúc đẩy phong trào sáng tạo trong tuổi trẻ quân đội không ngừng phát triển.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo BQP tin tưởng sâu sắc rằng tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đẩy mạnh thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, lãnh đạo BQP và nhân dân.   

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, nhất là Bộ KH&CN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ quân đội không ngừng đổi mới, xung kích, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao!

Xin cảm ơn các đồng chí!

(Phát biểu của Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân