Thực tiễn lịch sử 75 năm qua đã minh chứng và khẳng định những cống hiến to lớn của BTTM trong tham mưu chiến lược về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trong chỉ đạo các hoạt động xây dựng, huấn luyện và tác chiến của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những chiến công hiển hách trong chiến tranh giải phóng, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có những đóng góp xuất sắc cho kho tàng nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam. Từ số báo hôm nay, Báo Quân đội nhân dân, mở chuyên mục “75 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu”, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay sau đó, kẻ thù bao vây "tứ phía" hòng bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ. Để bảo vệ thành quả các mạng và sẵn sàng đối phó với các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các LLVT cách mạng từng bước được hình thành và ngày càng phát triển. Cùng với sự mở rộng và lớn mạnh của LLVT quần chúng, LLVT tập trung cũng phát triển rất nhanh với sự ra đời của các chi đội, đại đội Vệ quốc quân. Tình hình đó đặt ra hàng loạt vấn đề bức thiết về cán bộ, cơ quan lãnh đạo, vũ khí trang bị, lương thực, trong đó có vấn đề trọng yếu, cấp bách là xây dựng cơ quan tham mưu, chỉ huy.

leftcenterrightdel

Cán bộ Phòng Nhân sự (Phòng 1)-Bộ Tổng Tham mưu năm 1946. Ảnh tư liệu

Với tầm nhìn chiến lược, ngày 7-9-1945, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức thành lập cơ quan tham mưu chiến lược, chỉ huy thống nhất của LLVT cách mạng và trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái làm Tổng Tham mưu trưởng. Tại buổi giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: "BTTM là cơ quan cơ mật của Đoàn thể Đảng, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng, bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thống nhất, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng". Người căn dặn đồng chí Hoàng Văn Thái: "Bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó khăn đấy nhưng phải cố gắng vừa làm, vừa học, có quyết tâm thì khó đến mấy cũng làm được, thế nào ta cũng xây dựng được một ngành tham mưu vững mạnh, tài cán, xứng đáng với dân tộc Việt Nam mưu trí, sáng tạo và anh hùng bất khuất để bảo vệ độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân". Người còn chỉ rõ: "... có Đoàn thể lãnh đạo nhất định chúng ta làm được"! Đây là những quan điểm, tư tưởng rất cơ bản, xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của BTTM; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định xây dựng BTTM ngày càng trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành trọng trách được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với sự trưởng thành của quân đội nhân dân, Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên BTTM; củng cố xây dựng hệ thống tổ chức đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự trung thành, tận tụy, mưu lược, đáp ứng yêu cầu của cơ quan tham mưu chiến lược, chỉ huy thống nhất của quân đội nhân dân và dân quân, tự vệ. Nhờ đó, từ những cán bộ đầu tiên, BTTM đã xây dựng, ngày càng phát triển, có đủ các cục, phòng, ban chức năng với hàng nghìn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Về tổ chức đảng, lúc mới thành lập, chỉ có 3 đảng viên, tổ chức thành một tổ đảng thuộc Chi bộ Bộ Quốc phòng. Đến nay, hệ thống tổ chức đảng ở BTTM đã được xây dựng đồng bộ, phù hợp với cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động BTTM có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng, đường lối quân sự, quốc phòng; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, giảm sút ý chí chiến đấu, thoái hóa, biến chất... Đó là kết tinh sức mạnh để BTTM xây dựng, trưởng thành và hoàn thành trọng trách được giao trong suốt 75 năm qua.

DUY ĐÔNG (tổng hợp)