Ngày 11-8-2000, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đã ký Quyết định số 550/QĐ-CT, lấy ngày 6-5-1946 là Ngày truyền thống của Cục Tổ chức, TCCT. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quân đội đã bền bỉ phấn đấu, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo”, chấp hành nghiêm kỷ luật, tham mưu trúng, đúng, kịp thời, giữ vững nguyên tắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với TCCT, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), QUTƯ trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thiết lập và từng bước hoàn thiện nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; xác định hệ thống nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng trong quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cả trong chiến tranh cũng như giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng từ QUTƯ đến cơ sở bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội trong các thời kỳ cách mạng.

leftcenterrightdel

Cục Tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 4-2021. Ảnh: KIM ANH 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quân đội đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các đợt chỉnh Đảng, chỉnh quân nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Căn cứ diễn biến của cuộc kháng chiến và yêu cầu, nhiệm vụ, Cục Tổ chức đã đề xuất mở các hội nghị công tác tổ chức và hội nghị bí thư chi bộ, chính trị viên toàn quân; chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh xây dựng chi bộ đại đội (trong kháng chiến chống thực dân Pháp) và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt, 7 yêu cầu tư cách đảng viên” (trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ). Tham mưu giúp TCCT, Thường vụ QUTƯ, QUTƯ chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng trong từng trận đánh, từng đợt chiến đấu, từng chiến dịch, nhất là việc kết nạp đảng viên mới ngay tại trận địa, tỷ lệ lãnh đạo trong toàn quân không ngừng được tăng lên, từ 8,5% năm 1946, 23,8% năm 1954 lên 27% năm 1975. Công tác hồ sơ đảng viên, quản lý đảng tịch, giới thiệu sinh hoạt đảng trong thời chiến bảo đảm bí mật, chặt chẽ, đúng quy định. Tham mưu, chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong quân đội theo hướng gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác chính trị ở các mặt trận, các lực lượng và các hình thức tác chiến. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban công tác chính trị đại đội, hoạt động của tổ 3 người, hội đồng quân nhân trong chiến đấu với nội dung, hình thức phương pháp phong phú, sinh động.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, bám sát diễn biến của chiến trường, tham mưu đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác chính trị theo đúng đường lối, nguyên tắc, quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng với nhiều nội dung phong phú, linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố quyết tâm, giữ vững ý chí chiến đấu của bộ đội. Đồng thời, theo chỉ đạo của thủ trưởng TCCT, Cục Tổ chức đã cử hàng trăm lượt tổ, đoàn cán bộ đi nghiên cứu, tham gia chỉ đạo, làm phái viên ở các chiến trường, các mặt trận, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, Cục Tổ chức đã tham mưu đề xuất với cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị; công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong các nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, xây dựng quân đội cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với TCCT, QUTƯ trình Bộ Chính trị khóa IX ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 20-7-2005 về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Nghị quyết số 147-NQ/ĐU, ngày 04-4-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ), Kết luận số 111-KL/QUTW ngày 12-2-2019 của QUTƯ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới”. Trình Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Triển khai thống nhất đồng bộ trong Đảng bộ Quân đội việc quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên bằng công nghệ thông tin.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội với cách làm phù hợp, hiệu quả, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với QUTƯ, Thường vụ QUTƯ và thủ trưởng TCCT chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công các kỳ đại hội đảng. Đối với nhiệm kỳ 2020-2025, Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quân đã chủ động nghiên cứu quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tham mưu, đề xuất việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thành công tốt đẹp, thực sự “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là CTĐ, CTCT trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường; hoạt động CTĐ, CTCT trong các loại hình đơn vị có nhiệm vụ mới như: Tàu ngầm, cảnh sát biển, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc... và trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tổ chức trong toàn quân và QĐND cách mạng Lào.

Hơn 7 thập niên qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quân đội luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực công tác; nhiều đồng chí không quản ngại khó khăn, gian khổ, bền bỉ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong quân đội.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quân đội. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm đã được đúc kết 75 năm qua, với tinh thần “chủ động, sáng tạo”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tổ chức nói riêng và ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quân nói chung quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trọng tâm là các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, tham mưu với TCCT, Thường vụ QUTƯ, QUTƯ những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và công tác phát triển đảng; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì các cấp, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội.

Hai là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam. 

Ba là, thường xuyên bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động của bộ đội, tích cực tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, thực hiện 3 khâu đột phá; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống khác... Kịp thời hướng dẫn tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT ở các loại hình đơn vị mới, đặc thù và một số lực lượng, đơn vị làm nhiệm vụ ở ngoài nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng bộ Cục Tổ chức trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục Tổ chức và ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với công việc, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, giữ vững nguyên tắc, nghiên cứu, tham mưu trúng, đúng, kịp thời, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu: Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng.      

Ghi nhận những thành tích, chiến công đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua, Cục Tổ chức vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp khen tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý; tiêu biểu như: Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công (2 hạng Nhất, 1 hạng Ba); 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhất, Nhì, Ba); Huân chương Itsala hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 

Trung tướng LÊ VĂN HUYÊN, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị