Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, internet, mạng xã hội và giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó tập trung vào thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, quy chế sử dụng internet, bảo đảm thông tin và hoạt động đấu tranh trên không gian mạng; quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong quân đội. Bên cạnh đó, lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách cập nhật thông tin mới trên mạng qua website, blog cá nhân, mạng xã hội để chọn lọc nguồn thông tin chính thống, xác định rõ tin tức bịa đặt của đối tượng xấu đăng tải để tổ chức viết bài phản bác luận điệu sai trái.

Đại tá La Công Phương, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 3 cho biết: “Nhận diện và đấu tranh với hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn. Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn xác định cần tập trung tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, mặt khác nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của phần tử xấu; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao “sức đề kháng” của cán bộ, chiến sĩ trước thông tin sai trái, bịa đặt, giữ vững lập trường, tư tưởng của bộ đội, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

HOÀNG HANH (Sư đoàn 3, Quân khu 1)