leftcenterrightdel

Lãnh đạo Binh chủng Hóa học kiểm tra công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 86. Ảnh: MINH HƯNG

Những năm gần đây, chức năng, nhiệm vụ của BCHH được mở rộng, có nhiều nhiệm vụ mới, đặc biệt là công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) chỉ đạo về quản lý, sử dụng, cảnh báo sự cố hóa chất độc, xạ; tham gia các hoạt động đối ngoại về khắc phục hậu quả CĐHH sau chiến tranh, thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học… Binh chủng được trên quan tâm đầu tư mua sắm trang bị, khí tài mới hiện đại. Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) BCHH luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị VMTD, binh chủng an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, những năm gần đây, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong binh chủng có nhiều thay đổi; cán bộ kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, hạt nhân, phóng xạ... giảm nhiều do hết tuổi tại ngũ, nguồn quy hoạch gặp khó khăn. Trước thực tế đó, Đảng ủy, BTL BCHH có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB), nhất là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành... đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.      Để tạo nguồn cán bộ có chuyên môn cao và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Đảng ủy Binh chủng (ĐUBC) quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ĐNCB các cấp ở trong nước và nước ngoài sát yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đào tạo sau đại học và nghiên cứu sinh. Binh chủng chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ thông qua hội thi, hội thao, hội thảo quốc tế chuyên ngành; cử cán bộ đi học tập, tìm hiểu công nghệ mới; nhập trang thiết bị hiện đại ở các nước tiên tiến, để cán bộ kỹ thuật có điều kiện nghiên cứu, từng bước làm chủ và ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Những năm qua, BCHH chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các khóa đào tạo liên kết cán bộ kỹ sư phòng hóa cho binh chủng và toàn quân. Năm 2019, được BQP cho phép, binh chủng cử hai khóa cán bộ đi tập huấn trong lĩnh vực ứng phó, khắc phục sự cố liên quan đến tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân... ở nước ngoài; đồng thời chủ động tuyển dụng đầu vào từ các trường đại học ngoài quân đội có chuyên ngành phù hợp; đề nghị trên bổ sung chỉ tiêu học viên tốt nghiệp cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài có chuyên môn kỹ thuật cao về BCHH công tác. ĐUBC và cấp ủy các cấp ban hành, thực hiện tốt quy chế hỗ trợ đào tạo sau đại học, đào tạo ngoại ngữ. Đến nay, ĐNCB có trình độ sau đại học của binh chủng chiếm tỷ lệ cao, trong đó cán bộ có trình độ tiến sĩ chiếm 6,1%, thạc sĩ chiếm 40,7%, đại học chiếm 48,1%; nhiều cán bộ kỹ thuật tuyển dụng từ nguồn ngoài quân đội đã qua đào tạo ở nước ngoài.

Quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, QUTƯ về công tác cán bộ, Đảng ủy BCHH tập trung lãnh đạo xây dựng ĐNCB nòng cốt có bản lĩnh vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ kết hợp chặt chẽ với quy hoạch; mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ trẻ thực sự có năng lực quản lý chỉ huy, trình độ chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm vào cương vị chủ trì các cơ quan, đơn vị.

Những năm tới, phát huy truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi”, BCHH tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho QUTƯ, BQP về công tác bảo đảm phòng hóa cho LLVT và nhân dân, xây dựng lực lượng phòng hóa và BCHH tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. ĐUBC tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng BCHH vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao khả năng SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm xây dựng ĐNCB các cấp, nhất là cán bộ kế cận, kế tiếp có đủ phẩm chất, năng lực; cán bộ kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân… Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc, có nền nếp công tác quy hoạch cán bộ; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, có đủ phẩm chất, năng lực vào nguồn quy hoạch. Chủ động rà soát xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của binh chủng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp.

Để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ BCHH nhiệm kỳ 2020-2025, Thường vụ ĐUBC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; đánh giá đúng thực chất ĐNCB, làm cơ sở để bổ nhiệm, sắp xếp phù hợp; báo cáo cấp trên xếp tăng cường để tạo nguồn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý được BCHH và các đơn vị trực thuộc thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, làm cơ sở quan trọng để Thường vụ ĐUBC đánh giá, xem xét, quy hoạch nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng HOÀNG XUÂN DŨNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Hóa học