Nhận thức rõ điều đó, hầu hết các đảng viên trẻ đều tích cực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện; chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Nhiều đảng viên trẻ chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nhiệm vụ mà tổ chức đảng phân công, luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu trong mọi hoạt động; tích cực giúp đỡ và có uy tín đối với quần chúng.

Tuy nhiên, còn một số đảng viên trẻ có tư tưởng phấn đấu cầm chừng; sau khi được kết nạp vào Đảng, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc được giao không cao, thiếu tích cực trong tham gia sinh hoạt chi bộ, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Cá biệt có đồng chí đảng viên trẻ thiếu tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, không làm gương cho quần chúng, tín nhiệm thấp; thậm chí có đảng viên trẻ vi phạm kỷ luật Đảng phải xử lý, đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức, phải xóa tên trong danh sách đảng viên. 

Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến động cơ phấn đấu của một số đảng viên trẻ chưa đúng đắn, xem nhẹ sự phấn đấu sau khi được kết nạp vào Đảng, có tư tưởng thỏa mãn, dừng lại. Cần khắc phục ngay tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng còn có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng trong công tác phát triển đảng, chưa quan tâm đúng mức việc bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý đảng viên trẻ. Cùng với đó, có đảng viên được chi bộ phân công giúp đỡ, kèm cặp đảng viên trẻ, nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên trẻ, đặc biệt là chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác, sinh hoạt. Ở một số chi bộ, việc quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đảng viên còn mang tính hình thức “làm cho có”, dẫn đến “bệnh” phấn đấu cầm chừng của đảng viên trẻ sau khi được kết nạp Đảng.

Để khắc phục tình trạng trên, trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đúng tiêu chuẩn, phương châm phát triển đảng, coi trọng chất lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn đảng viên; làm tốt các bước điều tra, tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Kết hợp chặt chẽ công tác phát triển đảng viên với công tác sàng lọc đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, chú trọng rèn luyện thử thách họ thông qua hoạt động thực tiễn. Cùng với đó, tăng cường giáo dục, quán triệt tạo chuyển biến trong nhận thức của đảng viên trẻ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị; vai trò của chi ủy viên, đảng viên có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm tuổi đảng, nhất là vai trò nêu gương của bí thư chi bộ trong bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ, rèn luyện đảng viên trẻ, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phân tán…

NGUYÊN HÀ