Chính vì vậy, Học viện luôn xác định yêu cầu tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, ngang tầm nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Quân đội.

HVLQ là trung tâm GD-ĐT cán bộ quân sự trung, cao cấp và NCKH quân sự lớn, có uy tín của Quân đội ta. Những năm qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác GD-ĐT, Đảng ủy, Ban giám đốc HVLQ đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng...

leftcenterrightdel

Cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân nghiên cứu, trao đổi nội dung bài giảng trên bản đồ. 

Học viện đã có bước đột phá trong thực hiện chủ trương “Đại học hóa, cao học hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên”. Đến nay, 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của Học viện có trình độ đại học trở lên (16,9% tiến sĩ; 41,14% thạc sĩ và chuyên khoa I). Cán bộ, giảng viên có học hàm phó giáo sư chiếm 3,05%. Nhiều giảng viên được công nhận là nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của HVLQ luôn tâm huyết, trách nhiệm cao, tích cực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong 76 năm qua, các thế hệ nhà giáo của Học viện đã đào tạo hơn 450 khóa học với hơn 50.000 cán bộ, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ quân sự cho Quân đội ta và Quân đội hai nước bạn Lào, Campuchia. Từ năm 2018 đến nay, Học viện đảm nhiệm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ Quân đội. Đặc biệt, Học viện đã hoàn thành đào tạo cho lớp cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây là nhiệm vụ mới, liên quan trực tiếp đến công tác đối ngoại quốc phòng.

Hiện nay, nhiệm vụ cách mạng, xây dựng Quân đội, xây dựng Học viện có bước phát triển mới. Yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng nhà trường số nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT ngày càng cao. Thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đặt ra yêu cầu mới, cao hơn cho nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH. Trong khi đó, đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị, kinh nghiệm, trải qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu ngày càng giảm do hết tuổi phục vụ tại ngũ; lưu lượng học viên tăng cao. Từ tình hình đó, HVLQ xác định tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản.

Một là, tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên. Để thực hiện tốt giải pháp này, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đồng thời quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế về công tác GD-ĐT, công tác cán bộ. Trên cơ sở đó, xác định bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt, quyết định đến chất lượng GD-ĐT, NCKH của học viện.

Hai là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên; bảo đảm cơ cấu, độ tuổi hợp lý, hình thành lớp cán bộ đương nhiệm, kế cận, kế tiếp, có tính kế thừa liên tục, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ giảng viên bảo đảm đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn; kết hợp chặt chẽ giữa cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng với tự đào tạo; tăng cường đưa giảng viên đi thực tế tại các đơn vị trong toàn quân để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thực tiễn theo phương châm “Nhà trường gắn liền với đơn vị”.

Thực hiện tốt Đề án “Kiện toàn, phát triển ĐNNG, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030 và định hướng những năm tiếp theo"; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa ĐNNG; đổi mới quy trình, thủ tục thi, xét giảng viên giỏi cấp học viện; có giải pháp đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi về lý luận quân sự, quốc phòng, khoa học xã hội nhân văn quân sự. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% giảng viên đạt chuẩn theo quy định, trong đó 70% có trình độ sau đại học, 30% trở lên có trình độ tiến sĩ, 20% đạt chức danh phó giáo sư, giáo sư; có từ 25% trở lên đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các khoa đối với công tác xây dựng đội ngũ giảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các khoa trực tiếp lãnh đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện giảng viên trong khoa vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện tốt 3 nội dung đột phá: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất; quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất; kết quả đào tạo, NCKH cao nhất” và 3 thực chất “Dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”.

Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ quy chế GD-ĐT; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra. Thực hiện nghiêm Ngày phương pháp; phân công bài giảng, thông qua nội dung, phương pháp giảng bài của giảng viên chặt chẽ, nghiêm túc; chủ động nghiên cứu, trao đổi, cập nhật nội dung mới đưa vào giảng dạy. 100% giảng viên phải đăng ký tham gia bài giảng mẫu; tích cực xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ của giảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyển đổi số.

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động của giảng viên trong tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp nâng cao phẩm chất và năng lực của giảng viên. Từng giảng viên cần nhận thức đúng đắn, đề cao trách nhiệm, chủ động, tự giác trong tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện. Chủ động tích lũy tri thức khoa học, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp sư phạm, nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH.

Năm là, thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Học viện và các khoa, phòng, ban cần chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo đảm đầy đủ các chế độ tiêu chuẩn, chính sách; tạo điều kiện để giảng viên đi đào tạo sau đại học; phấn đấu trở thành giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo giỏi cấp bộ, Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kịp thời tôn vinh các tập thể và giảng viên điển hình, tiêu biểu trong giảng dạy, NCKH; quan tâm đến hậu phương gia đình cán bộ, giảng viên; chăm lo sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xứng đáng là trung tâm GD-ĐT, NCKH quân sự hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Thiếu tướng, TS ĐỖ MINH XƯƠNG, Giám đốc Học viện Lục quân