Xây dựng bằng các tiêu chí cụ thể

Ngày 26-7-2023, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 205-KH/ĐU về các tiêu chí xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ cơ sở bốn tốt", trong đó, tiêu chí đầu tiên được đặt ra là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã lãnh đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hằng năm của cấp ủy, đảng bộ cơ sở, chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ luôn đặt mục tiêu thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu, tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Đồn đặc biệt coi trọng; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên của các chi bộ trong toàn Đảng bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

leftcenterrightdel

 Bỏ phiếu đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023 tại Đảng bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Chất lượng sinh hoạt tốt được xác định là tiêu chí thứ hai mà Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Giang đặt ra đối với Đồn Biên phòng Lũng Cú. Theo đó, chính từ chi bộ cần chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ cũng như đảng bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả lãnh đạo nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Đối với chi bộ: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; sinh hoạt chi bộ hằng tháng được đánh giá mức độ tốt theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đối với đảng bộ cơ sở: Thực hiện đầy đủ, có chất lượng các hội nghị Đảng ủy theo quy định và quy chế làm việc.

Đoàn kết, kỷ luật tốt là một tiêu chí quan trọng, quyết định lớn đến kết quả đạt được. Cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cần luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ.

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ 2, Đảng Bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú.  Ảnh: ĐV

Tiêu chí cụ thể nhất chính là cán bộ, đảng viên nêu gương tốt. Không có đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị và địa bàn đơn vị đóng quân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường, khích lệ nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, vì lợi ích chung. Nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ huy và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Xây gắn với kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú được biên chế gồm 3 Chi bộ trực thuộc, đội ngũ đảng viên cơ bản là các đồng chí cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đều có bản lĩnh chính trị tư tưởng kiên định, vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong những năm qua, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang; sự đoàn kết, thống nhất của tập thể đảng bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành ở địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bởi vậy, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt" của các chi, Đảng bộ cơ sở chính từ công tác kiểm tra, giám sát, từ đó căn cứ để đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ cơ sở hằng năm.

XUÂN HƯNG (Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.