Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học được nâng cao. Đến nay, 100% giảng viên có trình độ đại học, trong đó sau đại học đạt 63,43% (4,36% tiến sĩ). Nhà trường đã xây dựng các tập thể sư phạm mẫu mực, đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực sư phạm, trình độ ngoại ngữ, tin học và thể lực từng bước được nâng lên; thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giảng viên theo phân cấp. So với giai đoạn 2010-2015, đội ngũ cán bộ giảng viên phát triển cả số lượng và chất lượng, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, huấn luyện và công tác.

DUY ĐÔNG